1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid

Een inventarisatie bij professionals van gemeenten, milieudiensten en GGD’en 
 
Aanleiding voor het onderzoek
Gasboringen, treinen of de eigen koelkast zijn voorbeelden van bronnen die laagfrequent geluid (LFG) kunnen veroorzaken. Voor de meeste mensen niet te horen, maar voor sommigen een bron van grote irritatie, tot aan slapeloosheid toe. Gemeentes ervaren problemen bij de aanpak van LFG door het ontbreken van normen en een eenduidig beoordelingskader. De gemeente Leeuwarden zocht naar een plan van aanpak gegeven het ontbreken van een wettelijk kader.  
 
Aanpak
Bij de opzet van het project bleek onderzoek naar de aanpak van hinder door laagfrequent geluid een relatief onontgonnen terrein. Om die reden is de benadering gewijzigd van een probleemoplossende naar een exploratieve aanpak. Middels groepsinterviews zijn de ervaringen en behoeften bij de aanpak van hindermeldingen geïnventariseerd van professionals werkzaam bij de milieudiensten, gemeenten en GGD’en in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.  
 
Resultaten
Professionals ervaren om een groot aantal redenen problemen bij de aanpak van hindermeldingen door laagfrequent geluid, wat tot frustratie kan leiden bij zowel professionals als gehinderden. Aandachtspunten die in het bijzonder werden genoemd, zijn:

 

  • het ontbreken van een wettelijke basis, gestandaardiseerde normen en meetprocedures;
  • mogelijkheden tot het opleggen van (bron)maatregelen
  • het ontbreken van afstemming tussen GGD en gemeenten/milieudiensten gezien het verschil in aanpak tussen GGD’en en milieudiensten
  • het ontbreken van een actuele GGD-richtlijn

De professionals adviseren te komen tot een gemeentelijke handreiking voor het omgaan met hinder door laagfrequent geluid waarin handelingsperspectieven van zowel milieu- als GGD-professionals zijn opgenomen. Hiermee kan doelmatiger gebruik gemaakt worden van beschikbare kennis en expertise. Bovendien kan een dergelijke handreiking bijdragen aan de bevordering van de samenwerking tussen GGD en milieudiensten in het algemeen. 
Voor een optimale behandeling van hindermeldingen wordt het perspectief van gehinderde burgers essentieel geacht. Dit heeft geleid tot een vervolgonderzoek naar ervaringen en behoeftes van gehinderde burgers bij de aanpak van hun melding, in het bijzonder betreffende communicatie en informatievoorziening.

 

Zie ook het eindrapport, de factsheet en de presentatie.

 

Dit project wordt vervolgd door het project Burgerparticipatie laagfrequent geluid.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.