1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

ROAM

 

Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid

(tevens ROtterdam en AMsterdam)

 

Dit project is uitgevoerd door de GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Amsterdam, in samenwerking met het IRAS van Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit (afdeling Maatschappelijke GezondheidsZorg van het Erasmus Medisch Centrum), DCMR Milieudienst Rijnmond, RIVM (CGM) en NIVEL.

 

In Nederland zijn bewoners van stedelijke gebieden over het algemeen minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Naast bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status draagt de fysieke leefomgeving bij aan dit verschil in gezondheid. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen de gezondheid van hun bewoners bevorderen door onder andere na te gaan of deze verbeterd kan worden door aanpassingen in de fysieke leefomgeving.
Binnen ROAM zijn drie deelstudies uitgevoerd, waarvan hieronder de belangrijkste resultaten worden genoemd:
 
1) Huisartsenbezoek in relatie tot de leefomgeving in West Nederland
Groen in de directe woonomgeving hangt samen met minder huisartsdiagnose voor COPD, maar meer diagnoses voor astma. Mogelijk speelt het aanzetten tot bewegen in de groene ruimte een rol in de preventie van COPD, de aanwezigheid van pollen van bomen en planten kunnen tegelijkertijd astmatische klachten verergeren. Associaties met andere onderzochte luchtwegklachten en hart- en vaatziekten waren niet eenduidig. De bekende verbanden tussen verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en de onderzochte aandoeningen konden (waarschijnlijk door de studieopzet) niet worden gereproduceerd.


2) Het effect van interventies ter beperking van verkeerslawaai op hinder en gezondheid in Rotterdam
In het onderzoek naar stil wegdek (vervangen van klinkers door asfalt) vonden we aanwijzingen voor een afname van de geluidbelasting van omwonenden, maar geen aanwijzingen voor meer tevredenheid met de woonomgeving of een vermindering van hinder of verbetering van de (ervaren) gezondheid als gevolg van deze maatregel.


3)  Relatie tussen leefomgeving en zelf-gerapporteerde gezondheid onder ouderen in Amsterdam
Uit het onderzoek blijkt, zoals verwacht, dat blootstelling aan verkeerslawaai onder Amsterdamse 65-70 jarigen gerelateerd is aan ernstige geluidhinder en slaapverstoring. De aanwezigheid van stedelijk groen had geen invloed op de ervaren hinder door wegverkeer. Voor hart- en vaataandoeningen zijn er in dit onderzoek geen duidelijke relaties gevonden met de leefomgeving terwijl in ander wetenschappelijk onderzoek wel dergelijke associaties zijn gevonden. Dit onderzoek onderschrijft dat luchtverontreiniging vanuit het verkeer gerelateerd is aan luchtwegaandoeningen, dit effect leek bij mensen met relatief weinig groen nabij de woning sterker te zijn.
GGD'en adviseren gemeenten over de gezondheidseffecten van de ruimtelijke inrichting van de woonomgeving. De onderzoeksresultaten bevestigen dat het belangrijk is om bij de  ruimtelijke planvorming rekening te houden met gezondheid, zodat er gezondheidswinst geboekt kan worden.

 

Artikelen: 

Klik hier voor de factsheet 'Leefomgeving en gezondheid: onderzoek onder Amsterdamse ouderen.

 

Klik hier voor de factsheet 'Huisartsconsultatie i.r.t. de woonomgeving in de Randstad'


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.